Kinky Malt Execution

Atta-Boy to Thomas Nagorny on his speed to market and tremendous execution on the Kinky Malt Beverage Execution!